Pozvánka na členskou schůzi

Svolávám členskou schůzi na pátek 15.5.2015 v čase od 14:00 hod. v restauraci Lux Hotelu Onyx ve Svinošicích.

Prezence účastníků bude probíhat v čase od 13:45 do 14:00 hod.

Program jednání:

1.   Prezence účastníků
2.   Představení stávajících členů výboru a kontrolní komise
3.   Volba předsedajícího členské schůze
4.   Volba zapisovatele
5.   Zahájení členské schůze a konstatování usnášeníschopnosti
6.   Odsouhlasení zkráceného termínu pro svolání členské schůze
7.   Odsouhlasení změny stanov
8.   Registrace nových členů asociace schválených výborem dne 17.4.2015
9.   Úhrada členských ročních příspěvků ve výši 5.000,- Kč
10.   Seznámení nových členů se strategií ASZP
11.   Dotazy a připomínky členů asociace
12.   Diskuze
13.   Závěr členské schůze

Upozornění: Účast všech členů asociace nutná. V případě zastupování člena asociace se zástupce prokáže plnou mocí a průkazem totožnosti.

V Brně dne 6.5.2015
Marcel Ščuka předseda výboru ASZP

Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů v ČR z.s., se sídlem Černovické nábřeží 423/7,618 00 Brno, IČ: 03980219, Spisová značka: L 20502 vedená u Krajského soudu v Brně