O nás

Vize

 
  • Romové musí mít stejné šance na zaměstnání jako příslušníci většinové populace se stejným vzděláním a praxí.
  • Sociálně vyloučení Romové musí být zapojeni na trh práce.
  • Existující a fungující sociální podnikání ve vztahu k cílové skupině.
  • Sociálně zodpovědní podnikatelé a sociální podniky musí mít přístup k veřejným zakázkám.

Zvýšení zaměstnanosti osob žijících v tzv. sociálně vyloučených lokalitách se jako jednomu z klíčových témat věnuje Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015, a to v kapitole 5, v prioritách: Priorita 2: Komplexní programy na podporu zaměstnanosti osob ze sociálně vyloučených lokalit a Priorita 3: Podpora podnikatelských aktivit v sociálně vyloučených lokalitách. Při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti či menší ochotě vstupu na otevřený trh práce sehrává roli i předluženost osob – nastoupí-li do zaměstnání, jsou dluhy sráženy ze mzdy; z pohledu předlužených je pak nástup do legálního zaměstnání krokem, který může zhoršit ekonomickou situaci rodiny.

Vedle specifického zacílení komplexní pomoci do těchto oblastí je však nutné vytvořit rovněž opatření zacílená na Romy, kteří žijí mimo území těchto lokalit („rozptýleně“), což jsou odhadem polovina až dvě třetiny romské populace. I mnozí Romové, žijící mimo uvedené oblasti, se potýkají na trhu práce s překážkami, nedůvěrou zaměstnavatelů a diskriminací; mohou patřit i do skupin, které jsou i z jiných důvodů na trhu práce znevýhodněné (např. věkem, zdravotním stavem, rodinnými okolnostmi), což jejich šanci na nalezení a udržení zaměstnání dále snižuje. Navíc z hlediska rychlejšího vyrovnávání rozdílů mezi romskou menšinou a většinou je potřeba volit efektivní strategie a priority v situaci omezených dostupných finančních prostředků. Jednou z těchto priorit je výraznější podpora mladým Romům při nalezení prvního pracovního místa.

Cíle

 

Specifický cíl: Podpora osob samostatně výdělečně činných a podnikání

  1. při zadávání veřejných zakázek uplatňovat podporu sociálně zodpovědných romských podnikatelů a podporu sociálního podnikání.
  2. podporovat mimo jiné rozvoj sociálního podnikání se zaměřením na chudé oblasti, například tam, kde žije vyšší počet příslušníků romské menšiny.
  3. při stanovení podmínek podpory podnikání vzít v úvahu také možnosti znevýhodněných žen a to například v oblastech sociálního podnikání.