O nás

Strategie

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 se soustřeďuje na čtyři priority. Obzvláště v první prioritě, jíž je podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce, se cíle Strategie Zaměstnanosti prolínají se Strategií romské integrace. Strategie upozorňuje, že kromě překážek, které brání v přístupu k zaměstnání specifickým skupinám (mladí, starší osoby, osoby se zdravotním postižením), existují i další bariéry, omezující některé osoby v přístupu k zaměstnání. Tyto bariéry jsou však průřezové, bez vazby na konkrétní skupinu, a do značné míry nabývají individuálního nebo regionálního charakteru. Osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby již sociálně vyloučené však nežijí pouze v uvedených lokalitách. Jejich vysoká nezaměstnanost je způsobena jak faktory vnějšími, zejména diskriminací na trhu práce, tak faktory vnitřními. Ty spočívají zejména v nízké kvalifikaci, nízké úrovni vzdělanosti, někdy i ztrátě pracovních návyků, nedostatečných sociálních kompetencích.

Mezi navrhované opatření náleží investiční pobídky, podpora vytváření nových pracovních míst a aktivní politika zaměstnanosti. Ve vztahu k zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin, mezi něž patří osoby s nízkou kvalifikací a osoby ohrožené sociálním vyloučením klade strategie důraz na vzájemné provázání sociální politiky s politikou zaměstnanosti, a to nejenom na úrovni orgánů státní správy, ale ve vzájemné spolupráci s místní samosprávou. Jedná se jak o opatření asistence a přípravy na přijetí zaměstnání, tak o opatření asistence osobám zaměstnaným s cílem je v tomto zaměstnání udržet, a to jak prostřednictvím služeb zaměstnanosti, tak ve spolupráci s neziskovým sektorem a místní samosprávou. Ve spolupráci s místní samosprávou je nutné rozvíjet aktivizační opatření jak formou krátkodobých pracovních příležitostí, tak formou veřejné služby a jejích obdob. Důraz by měl být kladen na finanční gramotnost.

Strategie zaměstnanosti se dále zaměřuje na podporu rovnosti žen a mužů na trhu práce; podporu přizpůsobení podniků a zaměstnanců změnám a potřebám trhu práce; a rozvoji veřejných služeb zaměstnanosti; což jsou rovněž oblasti, důležité i pro Romy. Strategie určuje konkrétní nástroje a programy politiky zaměstnanosti, na které navazuje například OP Z.

Strategie romské integrace se konkrétně věnuje situaci Romů na trhu práce. Níže navržené cíle a opatření nejsou zaměřené specificky na vyloučené lokality, resp. jejich obyvatele, ale na romskou menšinu jako celek.